UNISTAV NB s.r.o.

Stavebná práce s dlhoročnou tradíciou.

Stavby na kľúč

Dlhoročné skúsenosti so stavbami domov, polyfunkčných objektov a bytových domov.

Rekonštrukcie historických budov

Spoľahlivosť a kvalita rekonštrukčných prác je základom úspechu prestavby.

Zateplovanie domov a bytových domov

Poradenstvo v oblasti zateplenia.

Prípravné práce pre stavby

Okrem stavebných prác zabezpečujeme aj pozemné a inžinierske stavby a všetky prípravné práce pre stavby.

Sme držiteľmi certifikátov ISO

Certifikovaná kvalita odvedených prác.

Dlhoročné skúsenosti

Stabilná stavebná spoločnosť s 15 ročnou históriou.

Poradenstvo v oblasti zateplenia

Hovoria za nás naše bohaté referencie.
 • Stavebná práce s dlhoročnou tradíciou.
 • Dlhoročné skúsenosti so stavbami domov, polyfunkčných objektov a bytových domov.
 • Spoľahlivosť a kvalita rekonštrukčných prác je základom úspechu prestavby.
 • Poradenstvo v oblasti zateplenia.
 • Okrem stavebných prác zabezpečujeme aj pozemné a inžinierske stavby a všetky prípravné práce pre stavby.
 • Certifikovaná kvalita odvedených prác.
 • Stabilná stavebná spoločnosť s 15 ročnou históriou.
 • Hovoria za nás naše bohaté referencie.

Politika spoločnosti

My, spoločnosť UNISTAV NB s.r.o. spolu s našimi zamestnancami sme sa rozhodli prijať nasledujúcu politiku:
Naša spoločnosť je zameraná na vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, komplexnú rekonštrukciu a zatepľovanie bytových domov. Cieľom spoločnosti je neustále zvyšovanie kvality našej práce pri súčasnom dodržiavaní platnej legislatívy Slovenskej republiky.

 

Naše služby budeme realizovať na vysoko odbornej úrovni s orientáciou na spokojnosť zákazníka. Spoločnosť kladie vysoký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia. Držíme sa pravidla, že predchádzať problémom je jednoduchšie a lacnejšie ako riešiť ich následky.

S našimi dodávateľmi jednáme otvorene a zodpovedne, pritom však kladieme vysoké nároky na kvalitu, environment a bezpečnosť.

V našej spoločnosti sa nesmie vykonávanie služieb uskutočňovať na úkor dodržiavania platných zákonov a legislatívy.

 

Vedenie spoločnosti sa na podporu politiky zaväzuje:

 

 • Zdokonaľovať Integrovaný manažérsky systém, trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
 • Trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na bezpečnosť a zdravie obyvateľstva a personálu, životné prostredie a aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami štátnych orgánov a zainteresovaných strán.
 • Zvyšovať kvalifikáciu a bezpečnostné povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.
 • Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s externými poskytovateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie.
 • Znižovať riziko výskytu chorôb z povolania zaisťovaním ochrany zdravia zamestnancov pri práci pravidelným školením BOZP a ich preskúšaním, používaním vhodných OOPP a kontrolou správnosti používania OOPP v praxi.
 • Zabezpečovať ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania životného prostredia, včasnou identifikáciou environmentálnych aspektov a ich riadením minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie.
 • Zabezpečiť súlad s právnymi a inými požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.

Základným nástrojom manažérstva spoločnosti, umožňujúcim plniť uvedené záväzky, je integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP budovaný v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18001.


Schválili konatelia:
Peter Baranec
Bibiána Barancová

NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI